માસિક કાર્ય

સેપ્ટેમ્બર મહિનામાં ભલામણ કરેલ ખેતીના કાર્ય (recommended agriculture work for september)

ખેડુતમિત્રો, સેપ્ટેમ્બર મહિનામાં ભલામણ કરેલ ખેતીના (recommended agriculture work for september) કાર્ય નિચે મુજબ છે. તુવેરના પાકમાં કુલ અવસ્થા બાદ આંતરખેડ કરવી નહિ. ડાંગરની ફેરરોપણી… Read More »સેપ્ટેમ્બર મહિનામાં ભલામણ કરેલ ખેતીના કાર્ય (recommended agriculture work for september)

ઓગસ્ટ મહિનાના ક્રુષિ કાર્ય (recommended agriculture work for August month)

ખેડુતમિત્રો, ઓગસ્ટ મહિનામાં ભલામણ કરેલા ક્રુષિ કાર્ય (recommended agriculture work for august month) નિચે મુજબ છે. દિવેલા ભલામણ કરેલ જાતો : જીએયુસીએચ-૧, જીસીએમ-ર, ૪, પ,… Read More »ઓગસ્ટ મહિનાના ક્રુષિ કાર્ય (recommended agriculture work for August month)

ચોમાસાના વાવણી પછીના ખેત કાર્ય

ખેડુતમિત્રો, તમે ચોમાસામાં જલ્દી વાવનાના પાક જેવા કે તલ, મગફળી, મકાઈ, બાજરી, જુવાર વગેરેની વાવણી કરી લીધી હશે અને આ પાક અત્યારે 3 થી 4… Read More »ચોમાસાના વાવણી પછીના ખેત કાર્ય

જુલાઇ મહિનામાં ભલામણ કરેલા ખેતીના કાર્ય (recommended agriculture work for July)

ખેડુતમિત્રો ચોમાસાની શરુઆત થઇ ચુકી છે અને જુલાઇ મહિના માટે ભલામણ કરેલા ખેતીના કાર્ય (recommended agriculture work for July) નિચે મુજબ છે. વિવિધ બાગતી પાકોની… Read More »જુલાઇ મહિનામાં ભલામણ કરેલા ખેતીના કાર્ય (recommended agriculture work for July)

જુન મહિનાના ભલામણ કરેલા કાર્યો (recommended agriculture work for June)

ખેડુતમિત્રો, જુન મહિનામાં ખેતી અને પશુપાલનને લગતા ભલામણ કરેલા કાર્યો (recommended agriculture work for June) નિચે મુજબ છે. શેઢાપાળાનું ઘાસ સાફ કરવું. ઇચ્છીત જાતનું ડાંગર… Read More »જુન મહિનાના ભલામણ કરેલા કાર્યો (recommended agriculture work for June)

મે મહિનાના ભલામણ કરેલા ક્રુષિ કાર્ય (recommended agriculture work for may)

ખેડુતમિત્રો, મે મહિના માટે ભલામણ કરેલા ક્રુષિ કાર્ય નિચે આપ્યા મુજબ છે. ઉનાળુ બાજરીના પાકમાં થુલી અવસ્થાએ પિયત અવશ્ય આપવું. ઉનાળુ મગના પાકમાં ફુલ આવતા… Read More »મે મહિનાના ભલામણ કરેલા ક્રુષિ કાર્ય (recommended agriculture work for may)

એપ્રિલ મહિના માટે ભલામણ કરેલ ક્રુષિ કાર્ય

ઉનાળુ બાજરી ઉનાળુ બાજરીમાં દૂધીયા દાણા ખાતી લીલી ઇયળના ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો પ૦૦ ગ્રામ (અર્ક) અથવા બેસીલસ થુરીન ઝીન્સીસ નામના જીવાણુનો પાવડર… Read More »એપ્રિલ મહિના માટે ભલામણ કરેલ ક્રુષિ કાર્ય

માર્ચ મહિના માટે ભલામણ કરેલા ક્રુષિ કાર્ય (Agriculture work for March)

ખેડુતમિત્રો માર્ચનો મહિનાથી ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ચુકી છે. આ મહિનામાં કરવા લાયક ખેતીના કાર્ય (agriculture work for March) નીચે જણાવ્યા મુજબ છે. જુવાર શિયાળુ જુવાર… Read More »માર્ચ મહિના માટે ભલામણ કરેલા ક્રુષિ કાર્ય (Agriculture work for March)

ફેબ્રુઆરી માસનાં ભલામણ કરેલા ક્રુષિ કાર્ય (Recommended agriculture work for February month)

ખેડુતમીત્રો, ખેતીમાં સફળ થવા માટે આગોતરી તૈયારી કરવી ખુબ જરૂરી છે. ફેબ્રુઆરી મહિના માટે ભલામણ કરેલા ક્રુષિ કાર્ય નીચે આપ્યા મુજબ છે. ઉનાળુ મગફળીના વાવેતર… Read More »ફેબ્રુઆરી માસનાં ભલામણ કરેલા ક્રુષિ કાર્ય (Recommended agriculture work for February month)

જાન્યુઆરી માસના ક્રૂષિ કાર્ય

કપાસના પાક્માં એકાંતરે પાટલે જરૂરિયાત મુજબનું પિયત આપવું. ઉનાળું મગ્ફળી, બાજરી તથા મગ માટે ઇચ્છિત જાતો માટેના સર્ટિફાઇડ બીજ સરકાર માન્ય઼ અધિક્રુત વિક્રેતા પાસેથિ ખરીદ… Read More »જાન્યુઆરી માસના ક્રૂષિ કાર્ય