શિક્ષણ

ક્રુષિ શિક્ષણ

ઓનલાઈન ખેડૂત તાલીમ – 7/11/2020

બાગાયત મહાવિદ્યાલય,સરદાર કૃષિનગર, દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ઓન લાઈન ખેડૂત તાલીમ વિષય : બીજ મસાલા પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી, કાપણી અને તે બાદની તજજ્ઞતાઓતારીખ :07/11/2020સમય :… Read More »ઓનલાઈન ખેડૂત તાલીમ – 7/11/2020

ધોરણ ૧૦ પછી ક્રુષિ સંલ્ગન પોલીટેક્નીક અભ્યાસક્ર્મો (agriculture diploma)

ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ ધોરણ ૧૦ પછી વિવિધ કૃષિ સંલગ્ન પોલીટેકનિકના અભ્યાસક્રમમાં (agriculture diploma) જોડાઈ ખેડૂતપુત્ર ક્રુષિમાં આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ ખેતીમાં આમૂલ પરિવર્તન લાવી… Read More »ધોરણ ૧૦ પછી ક્રુષિ સંલ્ગન પોલીટેક્નીક અભ્યાસક્ર્મો (agriculture diploma)