જાન્યુઆરી માસના ક્રૂષિ કાર્ય

gm-crops

  • કપાસના પાક્માં એકાંતરે પાટલે જરૂરિયાત મુજબનું પિયત આપવું.
  • ઉનાળું મગ્ફળી, બાજરી તથા મગ માટે ઇચ્છિત જાતો માટેના સર્ટિફાઇડ બીજ સરકાર માન્ય઼ અધિક્રુત વિક્રેતા પાસેથિ ખરીદ કરવા, જમીનની તૈયારી કરવી.
  • આંબાના વ્રુક્ષો પર મોર આવવાની શરૂઆત થાય છે તેથી ફુગનાશક દવા જેવીકે એન્ડોસલ્ફાન (420 મિલી) ફોઝેલોન (420 મિલી) + હેક્ઝાકોનાઝોલ (200 મિલી) ટાય઼ડેમોર્ફ (100 મિલી) 200 લીટર પાણીમાં છંટકાવ કરવો.
  • મગફળીની ભલામણ કરેલ જાતો (જાતો 2, 5 અને 7) છેલ્લા અઠવડીયામાં 30 X 10 સેમિ અંતરે વાવેતર કરવું. વાવેતર પહેલા બીયારણને ફુગનાશક દવા (બાવીસ્ટીન 20 ગ્રામ/10 લીટર) નો પટ આપવો. સેંદ્રિય ખાતરમાં 15 ગાડા છાણિયું ખાતર ઉપરાંત 25+50 (કિલો/હેક્ટેર) રાસાય઼ણિક ખાતર આપવું.
  • દિવેલાના પાક્માં દિવેલાની જાત મુજબ પરિપક્વતાના દિવસો ધ્યાનમાં લેવા.
  • બીડી તમાકુના છોડની કાપણી બાદ છોડને જ્ગ્યા પર 5 થી 7 દિવસ ઉંધો કરી રાખવામાં આવે છે. જ્યારે પાન સુકાય઼ જાય઼ ત્યારે મધ્યનસને દુર કરવી.

સફ્ળકિસાનની વેબસાઈટ પર નવી માહિતી વિશે તમારા ફોન પર સુચના (નોટીફિકેશન) મેળવવા માટે અહિં ક્લિક કરો.

નોંધ: ફોન પર સુચના મેળવવા માટે તમારા ફોન પર 'ટેલેગ્રામ' એપ હોવી જરૂરી છે. તમે આ એપ ગુગલ પ્લે-સ્ટોર થી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

હવે તમે પણ સફળકિસાનની વેબસાઈટ દ્વારા અન્ય કિસાનમિત્રો સાથે માહિતી શેર કરી શકો છો. માહિતી કેવી રીતે આપવી એ જાણવા માટે અહીં જુઓ.

તમે અન્ય કિસાનમિત્રોએ આપેલ માહિતી ખેડૂતો માટે,ખેડૂતો દ્વારા પર જોઈ શકો છો.