સરકારી માહિતી

ખેતી વિષે નવા કાયદા (New agriculture bill)

કિસાનમિત્રો, તમે ભારત સરકાર દ્વારા ખેતી વિશેની નવા કાયદા (New agriculture bill) વિષે તો સાંભળ્યું જ હશે. આ લેખમાં આ નવા નિયમો શું છે અને… Read More »ખેતી વિષે નવા કાયદા (New agriculture bill)

ઓનલાઈન ખેડૂત તાલીમ – 7/11/2020

બાગાયત મહાવિદ્યાલય,સરદાર કૃષિનગર, દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ઓન લાઈન ખેડૂત તાલીમ વિષય : બીજ મસાલા પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી, કાપણી અને તે બાદની તજજ્ઞતાઓતારીખ :07/11/2020સમય :… Read More »ઓનલાઈન ખેડૂત તાલીમ – 7/11/2020

ખેડૂતો માટે ઉપયોગી – પિયત મંડળી દ્વારા સહભાગી સિંચાઇ વ્યવસ્થા (water users association)

આપણાં દેશની મોટા ભાગની વસ્તી ગામડામાં રહે છે, જેમનો આજીવિકાનો મુખ્ય આધાર ખેતી છે. સારી ખેતી ઘણાં પરિબળો ઉપર આધાર રાખે છે, જે પૈકી સૌથી… Read More »ખેડૂતો માટે ઉપયોગી – પિયત મંડળી દ્વારા સહભાગી સિંચાઇ વ્યવસ્થા (water users association)

ખેડૂત ઉત્પાદક સંગઠન (FPO) – ખેડૂતોના ઉત્કર્ષનું નવું અભિગમ

ખેડૂતમિત્રો તમે સરકાર દ્વારા ચાલુ કરવામાં આવેલ ખેડૂત ઉત્પાદન સંગઠન (એફ.પી.ઓ ) વિષે તો સાંભળ્યુંજ હશે. આજે આપણે એફ.પી.ઓ શું છે એ વિષે વધુ જાણીએ.… Read More »ખેડૂત ઉત્પાદક સંગઠન (FPO) – ખેડૂતોના ઉત્કર્ષનું નવું અભિગમ

સૂર્યશકિત કિસાન યોજના – ખેડૂતમિત્રો માટે સૂર્યશકિતથી વીજ ઉત્પાદનની યોજના

ખેડૂતમિત્રો, ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગયા અઠવાડિયે સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના જાહેર કરવામાં આવેલ છે. આ યોજના થકી  ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં સૂર્યશકિતથી વીજ ઉત્પાદન કરી શકશે અને… Read More »સૂર્યશકિત કિસાન યોજના – ખેડૂતમિત્રો માટે સૂર્યશકિતથી વીજ ઉત્પાદનની યોજના

બાગાયત ખાતાની ૨૦૧૭-૧૮ વર્ષની નવી સહાય (subsidy) યોજ્નાઓ

ચાલુ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે બાગાયત ખાતા દ્વારા ચાર નવી યોજના અમલીકરણમાં મૂકવામાં આવેલ છે. જેની વિગત નીચે મુજબ છે. જે માટે i-khedut પોર્ટલ પર… Read More »બાગાયત ખાતાની ૨૦૧૭-૧૮ વર્ષની નવી સહાય (subsidy) યોજ્નાઓ