પ્રાઇવસી પોલીસી

  • કિસાન મિત્રો નોંધ લે કે સફળ કિસાનની વેબસાઈટ પર આપેલ માહિતી તેમની જાણકારી માટે જ છે અને તેનો ઉપયોગ કરીને જે પરિણામ મળે એ માટે સફળ કિસાન વેબસાઈટ કોઈ પણ રીતે જવાબદાર નથી.
  • સફળ કિસાનની વેબસાઈટ પર ખેડૂતો દ્વારા આપેલ માહિતીને કંપની સહ કંપનીઓ સાથે શેર કરી શકે છે.