શૈલેશ મકવાણા, જામ જોધપુર

કોબીજ અને ફૂલેવરમાં જીવાત નિયંત્રણ
કોબીજ અને ફૂલેવરમાં ડાયમંડ બેક મોથ ના નિયંત્રણ માટે પાન પર રહેલ ઈયર ના સમૂહ ને ચકાસો તે પ્રમાણે ઈમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫ % SG ૧૦ ગ્રામ/પંપ અથવા ક્લોરાનટ્રીનીલીપ્રોલ ૧૮.૫% W / W SC @ ૭ મિલી/પંપ છંટકાવ કરો.

સફ્ળકિસાનની વેબસાઈટ પર નવી માહિતી વિશે તમારા ફોન પર સુચના (નોટીફિકેશન) મેળવવા માટે અહિં ક્લિક કરો.

નોંધ: ફોન પર સુચના મેળવવા માટે તમારા ફોન પર 'ટેલેગ્રામ' એપ હોવી જરૂરી છે. તમે આ એપ ગુગલ પ્લે-સ્ટોર થી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

હવે તમે પણ સફળકિસાનની વેબસાઈટ દ્વારા અન્ય કિસાનમિત્રો સાથે માહિતી શેર કરી શકો છો. માહિતી કેવી રીતે આપવી એ જાણવા માટે અહીં જુઓ.

તમે અન્ય કિસાનમિત્રોએ આપેલ માહિતી ખેડૂતો માટે,ખેડૂતો દ્વારા પર જોઈ શકો છો.