રાવલ ગૌરાંગ ગામ -નવા

  • by

દરેક પાક નુ વધુ ઉત્પાદન લેવા માટે નેટસફ્ર ની જૈવીક દવા નો ઉપયોગ કરો અને २ થી ३ વર્ષ ઉપયોગ કર્યા પછી કોઈ પણ જાત ના રાસાયણીક ખાતર કે દવા નો ઉપયોગ કર્યા વગર 100% જૈવીક ખેતી અને વધારે ઉત્પાદન………દવા લેવા માટે કોલ કરો..9724204242
100% રીઝ્લટ ની ગેરંટી…..

સફ્ળકિસાનની વેબસાઈટ પર નવી માહિતી વિશે તમારા ફોન પર સુચના (નોટીફિકેશન) મેળવવા માટે અહિં ક્લિક કરો.

નોંધ: ફોન પર સુચના મેળવવા માટે તમારા ફોન પર 'ટેલેગ્રામ' એપ હોવી જરૂરી છે. તમે આ એપ ગુગલ પ્લે-સ્ટોર થી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

હવે તમે પણ સફળકિસાનની વેબસાઈટ દ્વારા અન્ય કિસાનમિત્રો સાથે માહિતી શેર કરી શકો છો. માહિતી કેવી રીતે આપવી એ જાણવા માટે અહીં જુઓ.

તમે અન્ય કિસાનમિત્રોએ આપેલ માહિતી ખેડૂતો માટે,ખેડૂતો દ્વારા પર જોઈ શકો છો.